Emocionalna inteligencija definiše se kao sposobnost, talenat, veština, a nekad i sopstvena percepcija sposobnosti da identifikujete, ocenite i upravljate emocijama – sopstvenim, tuđim, timskim. Ova tema postaje sve važniji parametar za napredak organizacija i njihovih kadrova, jer nam modeli EI daju novi način da razumemo ljudsko ponašanje, stil vođstva, lične veštine i potencijal. EI je važan kriterijum u Human Resources planiranju, karijernom profilisanju, procesu intervjuisanja i selekcije, menadžmenta, odnosa sa klijentima, i mnogim drugim delovima poslovnih procesa.